Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Nauka:

  • Dorota Kowalska, Zagospodarowanie odchodów pochodzących od królików i norek

  • Andrzej Gugołek, Zależność między masą ciała a jakością okrywy włosowej zwierząt futerkowych 
  • Krzysztof Kostro, Marcin Wojcieszek, Bolesław Gąsiorek, Konieczność stosowania preparatów dezaktywujących mykotoksyny w żywieniu zwierząt futerkowych, szczególnie norek, w fermach zakażonych trwale wirusem choroby aleuckiej
  • Izabela Lewandowska, Diagnostyka choroby aleuckiej przy użyciu metody ELISA - zalety i wady 
  • Dominika Grabolus, Patrycja Wacławik, Dobre praktyki hodowlane a aspekt genetyczny

 

 

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Bruceloza

Porady:

  • Kinga Jodkiewicz, Składniki pokarmowe w diecie zwierząt futerkowych. Cz. I Białka i węglowodany

Rozmaitości:

  • Piotr Przysiecki, Sławomir Nowicki, Włodzimierz Gajzler, Andrzej Filistowicz, Jubileusz 60-lecia fermy lisów "Batorówka" 


Wybrane artykuły:

 

Zależność między masą ciała a jakością okrywy włosowej zwierząt futerkowych

 

Utrzymywane obecnie na fermach lisy i norki są znacznie większe od swoich dzikich protoplastów. Wieloletnia, często jednokierunkowa selekcja spowodowała znaczący wzrost rozmiarów zwierząt, zarówno ich masy ciała jak i długości tułowia, a w konsekwencji i pozyskiwanych skór. Jednak wzrost tych parametrów zdaniem wielu naukowców i praktyków zajmujących się oceną skór, odbił się niekorzystnie na ich jakości. Warto także przypomnieć, że wartość handlowa - cena skór, zależy nie tylko od ich wielkości – rozmiaru handlowego, lecz także od ich jakości. Zachowanie dobrej jakości skór jest szczególnie ważne w czasach, gdy na rynkach futrzarskich jest dużo skór i nabywcy mogą wybierać w ofertach wielu hodowców i domów aukcyjnych.

Czynniki wpływające na parametry jakości skór dzieli się na biologiczne, które są uwarunkowane genetycznie i środowiskowe, zależne w znacznej mierze od działań hodowcy. Do najważniejszych czynników biologicznych zaliczamy: gatunek zwierzęcia, rasę lub odmianę, płeć, wiek oraz zmienność indywidualną. Natomiast najważniejsze wśród czynników środowiskowych są: żywienie, pielęgnacja i pomieszczenia, w których zwierzęta są utrzymywane, a także terminu uboju i obróbka skór (Duda 1992).

W poprzednim numerze „Zwierząt Futerkowych” autor opisał swoje przemyślenia na temat nowego spojrzenia na proces selekcji norek (Gugołek 2017). Przekazał w nim swoją refleksję, że korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wybór zwierząt do stada podstawowego na podstawie pomiarów długości tułowia zwierzęcia niż, jak dotychczas jest to praktykowane, na podstawie ich masy ciała. W kolejnym artykule pragnę przedstawić istniejący stan wiedzy dotyczący wpływu masy ciała norek i lisów na jakość ich okrywy włosowej. Poniżej zostanie przestawiona na podstawie fachowej literatury zagranicznej i krajowej analiza czynników mających wpływ na wymienione cechy zwierząt.

Wszystkie cechy organizmów żywych, w tym i zwierząt futerkowych, mogą dziedziczyć się w sposób względnie prosty, są to tzw. cechy jakościowe np. barwa okrywy włosowej. Upraszczając, w zależności od swojego potencjału genetycznego norka może być biała lub czarna. W tym przypadku wpływ czynników zewnętrznych jest niewielki. Zardzewiała siatka klatki może zabrudzić białą okrywę, a przykładowo niewłaściwe żywienie spowodować zbrązowienie czarnej. Inne cech zwane ilościowymi dziedziczą się w sposób bardziej skomplikowany, gdyż zależą zwykle od kilku par genów i podlegaj znacznym modyfikacjom ze strony różnych czynników. Genetycznie duża norka, jeśli będzie niewłaściwie utrzymywana lub niedoborowo żywiona, nie osiągnie zakładanej wielkości. Żywienie odpowiada także za gęstość okrywy włosowej oraz jej jakość. Współczynniki odziedziczalności różnych cech przyjmują wartości zmienne. Wartości te, dotyczące ważniejszych cech jakości okrywy włosowej przedstawiono w poprzednim artykule autora (Gugołek 2017). Ponadto warto pamiętać, że różne cechy mogą być wzajemnie skorelowane zarówno dodatnio jak i ujemnie.


Konieczność stosowania preparatów dezaktywujących mykotoksyny w żywieniu zwierząt futerkowych, szczególnie norek, w fermach zakażonych trwale wirusem choroby aleuckiej

 

 

 

 

 

 

Choroba aleucka (Aleutian disease, AD) jest przewlekłą i nieuleczalną chorobą norek hodowlanych (Neovison vison). W fermach krajowych stanowi aktualny i ważny problem z uwagi na duże straty ekonomiczne będące wynikiem: częstych ronień, niskiej plenności, wysokiej śmiertelności osesków w pierwszych dniach po urodzeniu oraz dość licznych padnięć kilkumiesięcznych norek.

Czynnikiem przyczynowym AD norek jest bezotoczkowy wirus AMDV (Aleutian mink disease parvovirus). Wirus AMDV jest wyjątkowo oporny na czynniki środowiska zewnętrznego, w którym zachowuje właściwości zakaźne przez kilka miesięcy, a niekiedy nawet lat. Naturalnym rezerwuarem AMDV są: dzikie norki, szopy, sobole, lisy, psy, fretki, koty, króliki oraz myszy. Natomiast pierwotnym i zasadniczym źródłem zakażenia są norki chore i bezobjawowi nosiciele wirusa. U chorych zwierząt w kale, moczu i ślinie wirus pojawia się około 10. dnia po zakażeniu, natomiast w mleku występuje pod koniec laktacji, tj. 36.–40.  dnia po porodzie. Wtórne źródło zakażenia stanowią niesterylne narzędzia, strzykawki oraz rękawice używane podczas wykonywania zabiegów lekarskich, a także zanieczyszczona karma i woda oraz sprzęt do poskramiania i pielęgnacji zwierząt. Przenoszenie wirusa AMDV odbywa się zarówno drogą poziomą, jak i pionową. W warunkach naturalnych zakażenie poziome szerzy się głównie drogą inhalacyjną, rzadziej pokarmową lub przez kontakt bezpośredni (np. pogryzienia, kopulacja). Podstawową rolę w transmisji wirusa odgrywa droga pionowa (z matki na płód), która ma zasadniczy wpływ na stacjonarne występowanie choroby w fermach zapowietrzonych.

Przebieg choroby AD może być różnorodny w zależności od: zjadliwości szczepu wirusa zakażającego, wieku norki, stanu układu immunologicznego i genotypu zwierzęcia. Wirus AMDV cechuje silny limfotropizm i po wniknięciu do organizmu ulega ciągłej i intensywnej replikacji. Komórkami docelowej replikacji są głównie limfocyty T i B, w mniejszym zaś stopniu makrofagi. Ulegające proliferacji pod wpływem swoistego antygenu limfocyty T i B spełniają optymalne warunki do intensywnej replikacji AMDV prowadzącej do zaburzeń funkcji układu immunologicznego i spadku odporności przeciwzakaźnej. Następstwem silnej i stałej humoralnej odpowiedzi immunologicznej organizmu są zmiany patologiczne w narządach, będące przyczyną licznych upadków i niskiej opłacalności hodowli, związanych z niską średnią miotuPonadto silna supresja układu immunologicznego wywołana trwałą infekcją wirusa AMDV zwiększa podatność norek na wtórne infekcje bakteryjne wywołane przez Pasteurella sp., Salmonella sp. lub Streptococcus sp.

Z uwagi na brak leczenia przyczynowego oraz swoistej immunoprofilaktyki (szczepionki) podstawowym elementem postępowania przeciwepizootycznego są: wczesna i swoista diagnostyka choroby AD oraz izolacja i eliminacja z fermy norek zakażonych AMDV jako pierwotnego źródła zakażenia, a także dewastacja zarazka w środowisku zewnętrznym przy użyciu właściwych środków dezynfekcyjnych. Zwierzęta znajdujące się w fermie należy corocznie badać przed kryciem (styczeń–luty) oraz po odsadzeniu (maj–czerwiec).W swoistej diagnostyce choroby AD bardzo przydatne są metody pośrednie, pozwalające wykryć obecność swoistych przeciwciał w surowicy krwi lub antygenów wirusa w zakażonych tkankach i narządach wewnętrznych norek. Standardem w rutynowej diagnostyce choroby AD przy masowym badaniu próbek surowicy krwi norek jest immunoelektroforeza przeciwprądowa (CIEP) ze względu na wysoką swoistość i bardzo dobrą czułość, nieskomplikowaną procedurę pozyskiwania antygenu, łatwość i krótki czas wykonywania testu oraz niskie koszty. Natomiast drugim obecnie testem stosowanym w diagnostyce serologicznej AD jest test ELISA oparty na białku VP2, cechujący się czułością 99,7 proc. i swoistością 98,3 proc.

W diagnostyce choroby AD oprócz metod pośrednich obserwuje się coraz częstsze wykorzystywanie technik biologii molekularnej, ponieważ:

♦ są bardziej czułe i cechują się wyższą swoistością w stosunku do metod konwencjonalnych,

♦ umożliwiają dokonanie charakterystyki materiału genetycznego izolatów AMDV pochodzących z ferm, gdzie choroba aleucka ma różny przebieg kliniczny,

♦ są przydatne nie tylko w diagnostyce AMDV, lecz także w zrozumieniu zjawisk związanych ze zmianami mutacyjnymi zachodzącymi w poszczególnych izolatach,

 umożliwiają przyżyciowo wykrycie DNA wirusa AMDV we wczesnym okresie zakażenia w leukocytach krwi obwodowej, natomiast pośmiertnie w narządach limfoidalnych takich jak śledziona i węzły chłonne.

 

 

Składniki pokarmowe w diecie zwierząt futerkowych. Cz. I Białka i węglowodany

 

Podstawowymi składnikami żywieniowymi w diecie zwierząt są białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy oraz związki mineralne. Ich odpowiednia ilość oraz wzajemny stosunek są niezbędne do prawidłowej budowy i funkcjonowania organizmu.

 

Białka

            Są to związki organiczne składające się z węgla, wodoru, tlenu i azotu, w niektórych dodatkowo występuje siarka i fosfor. Jednostką budulcową są aminokwasy (jest ich około 22). Skład aminokwasowy poszczególnych białek jest inny, występują także różnice w rodzajach i zawartości aminokwasów tych samych białek u różnych gatunków zwierząt. Aminokwasy można podzielić na endogenne (takie, które organizm sam może syntetyzować) oraz egzogenne (takie, których nie jest w stanie sam wyprodukować i muszą być dostarczane z pożywieniem). Do aminokwasów egzogennych należą: lizyna, metionina, treonina, tryptofan, tyrozyna, histydyna, walina, leucyna, izoleucyna, fenyloalanina, arginina oraz cystyna. Niedobór lub nadmiar któregokolwiek z tych aminokwasów ogranicza wykorzystanie białka podawanego z karmą, dlatego ważne jest odpowiednie ich zbilansowanie. Podczas wystąpienia niedoboru lub nadmiaru w dawce część aminokwasów ulega rozkładowi w wątrobie i odłączone zostają grupy aminowe (następuje dezaminacja). Po odłączeniu grupy te zostają związane przez inne enzymy z dwutlenkiem węgla przez co tworzy się mocznik (produkt odpadowy wydalany z moczem). Pozostała część drobiny aminokwasu może stopniowo przekształcić się w glukozę (a następnie w glikogen). Brak chociażby jednego aminokwasu uniemożliwia syntezę konkretnego białka. Istotny jest czas w którym podaje się aminokwasy syntetyczne jako suplement, najlepiej robić to od razu z karmą lub maksymalnie do 15 godzin później (po tym czasie nie ma on już dodatniego wpływu na proces syntezy białka).

            Białko jest podstawowym składnikiem wszystkich komórek zwierzęcych. Ciało dorosłej norki składa się z białek w 16-19%.Dzięki zawartości azotu białka biorą udział w wytwarzaniu enzymów, odgrywają ogromną rolę w przebiegu przemiany materii oraz biorą udział we wszystkich przemianach energetycznych i reakcjach biochemicznych zachodzących w organizmie. Do białek należą niektóre hormony oraz składniki płynów ustrojowych. W skład ważnej dla przemysłu futrzarskiego okrywy włosowej wchodzi keratyna (składająca się z aminokwasów siarkowych: metioniny i cystyny). Do prawidłowego rozwoju i rozrodu lisów i norek niezbędne są również lizyna i tryptofan. Lizyna odpowiada za syntezę insuliny oraz spermatogenezę, jej niedobór ujemnie wpływa na laktację. Niedobór tryptofanu powoduje obrzęk nasieniowodów oraz zanik jąder. Brak metioniny powoduje natomiast otłuszczenie wątroby, zwyrodnienie nerek, zanik mięśni oraz niedokrwistość organizmu połączoną z zaburzeniami ciśnienia krwi. Metionina, cystyna i tryptofan dodawane do karmy w postaci syntetycznej poprawiają jakość futer (powodują zwiększenie liczby włosów puchowych oraz długości włosów ościstych), natomiast ich niedobór powoduje małą sprężystość, dużą łamliwość, znaczne różnice w wysokości oraz słaby połysk włosów ościstych. Białko zawarte w karmie ulega rozkładowi w przewodzie pokarmowym na prostsze związki (w żołądku na peptydy, w jelicie cienkim na aminokwasy, które są tam następnie wchłaniane). Po wchłonięciu transportowane są przez krew do wątroby, a później do poszczególnych narządów.

 

Zagospodarowanie odchodów pochodzących od królików i norek

 

Odchody zwierząt futerkowych według obecnych przepisów krajowych (ustawa z dnia 14 grudnia 2012, o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21) nie są kwalifikowane jako odpady. Ustawa mówi, bowiem że przepisów nie stosuje się do odchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009 r., str. 1, z późn. zm.).Zarówno ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033, z obowiązującym obecnie Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 roku, Dz.U. 2017 poz. 668)jak i wspomniane wyżej rozporządzenie (WE) Nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (OJ L 273, 10.10.2002 p.0001-0095, z późn. zm.) dopuszczają wykorzystanie rolnicze kompostu z obornika (odchody zwierząt ze słomą lub bez) uzyskanego od zwierząt futerkowych. Ponadto art. 5 ust. 2, pkt e rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 uszczegóławia sposób uzyskania kompostu. Kompost, w rozumieniu tego rozporządzenia, jak również każdy inny surowiec zawierający takie produkty, jest surowcem kategorii 2, a w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu stanowi nawóz organiczny.

            Już z końcem lat 90 ubiegłego wieku w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym rozpoczęto badania nad możliwościami wykorzystania obornika pochodzącego od królików i norek utrzymywanych w warunkach fermowych.

Dzienna ilość wydalanego kału przez króliki zależy od ich stanu fizjologicznego: samice karmiące wydalają około 220 g, dorosłe zwierzęta w stanie spoczynku średnio 160 g, młode króliczęta między 60 a 70 g. Tak więc w ciągu roku od dorosłego królika rasy średniej uzyskuje się około 60 kg kału. Ilość wydalonego moczu waha się od 150 do 180 ml na dobę.

Ze względu na kokcydiozę występującą powszechnie w stadach królików, gdzie czynnikiem chorobotwórczym są jednokomórkowe pierwotniaki z rodzaju Eimeria, obornik króliczy przed użyciem jako nawóz, powinien być odpowiednio przetworzony, tak aby zawarte w nim oocysty zostały zniszczone. Wyniki prowadzonych w tym kierunku badań wskazują, że giną one np. podczas odpowiednio długiego kompostowania, które jednak w konsekwencji prowadzi do wyjałowienia nawozu. 

 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp