Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Analiza "ZF":

  • Monika Dawidejt, Czy "ekologiczne" futro jest ekologiczne? 

Nauka:

  • Dorota Kowalska, Kokcydioza u norek 

  • Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek, Wybrane aspekty doskonalenia okrywy włosowej norek (CzęśćII)

  • Hannu T. Korhonen, Skrzywienie łap lisów polarnych a skład paszy

  • Heli Nordgren, Zmiany skórne i stłuszczenie wątroby u norek 

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Andrzej Gugołek, Łasica syberyjska

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Listerioza

Domy aukcyjne:

  • Aukcje Kopenhagen Fur - Udany początek sezonu

Porady prawne:

  • Jarosław Żemantowski, Opodatkowanie działalności hodowlanej - podatki dochodowe (część I)

Środowisko:

  • Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Wioleta Wnuk, Justyna Martyna, Jakość mikrobiologiczna powietrza na fermach zwierząt futerkowych (Część I) 

 
 
 

Czy "ekologiczne" futro jest ekologiczne?

LCA (life cycle assessment, ocena cyklu życia) to metoda mająca na celu oszacowanie konsekwencji całego procesu technologicznego danego produktu dla środowiska naturalnego. Często jest nazywana „od kolebki po grób”, bo zakres tej analizy obejmuje „życie” produktu od etapu wydobycia surowców aż po ostateczną utylizację produktu. LCA jest przejrzystym i wiarygodnym narzędziem do oceny ekologiczności produktu, zdobywającym coraz większą renomę.

LCA to stosunkowo nowa metoda oceny produktu pod kątem jego energochłonności. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO i była rozwijana przez ostatnie dwie dekady. Ma to głównie związek z naciskiem konsumentów, by produkty i usługi były bardziej „przyjazne dla środowiska”. Zaowocowało to zainteresowaniem sektora publicznego, organizacji pozarządowych i przemysłu i idącym za tym rozwojem badań nad metodą LCA.

LCA w przemyśle futrzarskim

Pierwsze studium LCA nad kosztami dla środowiska naturalnego, jakie generuje przemysł futrzarski, zainicjowała organizacja IFTF w 2012 roku. Porównano różnice zużycia energii w produkcji futer naturalnych i sztucznych i wskazano, który z sektorów jest potencjalnie bardziej szkodliwy.

W badaniu wykorzystano program komputerowy SimaPro oraz powiązane z nim bazy danych – w tym najczęściej Ecoinvent oraz Danish LCA Food. Program SimaPro jest obecnie najpowszechniej używanym narzędziem do szacowania wpływu produktu na środowisko metodą LCA.

Początkiem badania LCA jest wyróżnienie jednostki funkcjonalnej – łatwo mierzalnej i definiowalnej, stanowiącej ilości efekt produkcji. Dla niniejszej analizy porównawczej przyjęto, że jednostką funkcjonalną dla przemysłu futrzarskiego naturalnego jest długie futro, które może być używane przez 30 lat, a dla przemysłu sztucznego - podobny produkt z włókna sztucznego użytkowany przez 6 lat.

Podstawą badania jest więc opracowanie cyklu życiowego futra – od stworzenia surowca, jakim jest skóra naturalna lub sztuczna, poprzez szycie gotowego elementu garderoby, a w końcu jej zużycie i usunięcie. 

 

Kokcydioza u norek

W chowie wielu gatunków zwierząt poważnym problemem zdrowotnym, produkcyjnym i ekonomicznym z uwagi na powszechne występowanie jest kokcydioza wywoływana przez pierwotniaki z rodzajów Eimeria iIzospora. Szczególnie u drobiu i królików występuje ona dość powszechnie przy czym u drobiu jedynie w formie jelitowej a u królików w jelitowej i wątrobowej. Pierwotniaki bytując w przewodzie pokarmowym niszczą komórki nabłonka jelit lub przewodów żółciowych wątroby powodując zaburzenia w trawieniu, co prowadzi do wzdęć, biegunek, intoksykacji i wyniszczenia organizmu żywiciela.

Wyróżniamy zwykle postać ostrą, przewlekłą lub subklinicznąw zależności od gatunku pierwotniaka, jaki zaatakuje zwierzęta. Zwykle niewielka ilość oocyst obecnych w odchodach nie wywołuje choroby. Inwazja rozprzestrzenia się dopiero wtedy, kiedy zwierzęta zjadają materiał zanieczyszczony odchodami chorych osobników, czyli poprzez ściółkę, pokarm, wodę.

Pierwotniaki z rodzaju Eimeria są wysoce odporne na zmieniające się warunki środowiskowe i stosowane środki dezynfekcyjne, co niemal uniemożliwia ich zlikwidowanie.Oocysty mogą przetrwać w ściółce wiele miesięcy. Tym sposobem, infekcja hodowli może pojawiać się z roku na rok. Najbardziej podatne na zachorowanie są młode zwierzęta. 

(...) O kokcydiozie u norek pisano już w latach 40. ubiegłego wieku . Levine (1946) opisał wówczas osiem gatunków Eimerii:ictidea, furonis, mephitidis, mustelae, melis, vision, sibirica irara. Grafner i wsp. (1967) opisali nieco później gatunek Eimerii wątrobowej Eimeria hiepei n. sp.

Obecnie najczęściej u szczeniąt norek chorobę tą wywołują pierwotniaki z rodzaju Isospora i Eimeria, umiejscawiające się w komórkach nabłonka jelita ślepego w postaci sporozoitów, schizontów, merozoitów, gamet i oocyst (Gliński i Kostro, 2006).

W latach 2012-2013 na jednej z ferm województwa podkarpackiego przeprowadzono badania mające na celu zdiagnozowanie gatunków kokcydii atakujących zwierzęta. Materiał badawczy stanowiły świeże próbki kału pobierane w godzinach rannych z podłoża (pierwsze pobranie 15 lipca) oraz bezpośrednio po uboju z jelita grubego od 70 sztuk młodzieży norczej odmiany brązowej.

Wybrane aspekty doskonalenia jakości okrywy włosowej u norek

Norki, podobnie jak inne zwierzęta futerkowe mięsożerne, są szczególnie wrażliwe na inbred, czyli na kojarzenia krewniacze. W wyniku nieprzemyślanych kojarzeń w pokrewieństwie w stadzie może wystąpić tzw. depresja inbredowa, objawiająca się głównie spadkiem płodności, plenności i obniżeniem wskaźnika odchowu szczeniąt. Aby nie doszło do nadmiernego zinbredowania, należy w stadzie wyodrębnić co najmniej 3 grupy genetyczne samców i co najmniej 3 grupy genetyczne samic. W kolejnych pokoleniach grupy te można krzyżować ze sobą w systemie rotacyjnym: w pierwszym roku kryjemy samice z danej grupy samcami należącymi do grupy genetycznej A, w drugim roku ich córki kryjemy samcami z grupy B, a w trzecim roku możemy kryć ich wnuczki samcami z grupy genetycznej C. W kolejnym roku prawnuczki mogą zostać pokryte samcami grupy A (rys. 1).

Zalecane jest jednak, aby takich grup genetycznych, zwłaszcza na większych fermach, było co najmniej po 5.

Podstawy pracy hodowlanej nad wysokością okrywy włosowej u norek

W populacji zwierząt geny mogą występować w kilku odmianach zwanych allelami. W komórkach somatycznych zwierząt każdy gen występuje w dwóch kopiach. Jeżeli są to kopie takie same, np. A1A1, układ taki określa się jako homozygotyczny (homozygota), a jeśli są to dwie różne odmiany genu, np. A1A2 – jest to układ heterozygotyczny (heterozygota). W poprzedniej części artykułu (Gugołek i Strychalski 2014) wspomniano, że wysokość okrywy włosowej dziedziczy się pośrednio. Gdyby zmienność tej cechy warunkowana była 5 genami, a każdy z nich występował tylko w dwóch odmianach, ilość możliwych kombinacji długości okrywy włosowej u norek wynosiłaby 243 (3 do potęgi 5), natomiast gdyby genów było 6, możliwych długości byłoby 729 (3 do potęgi 6). W warunkach fermowych, tak niewielkie różnice w długości włosów pokrywowych są jednak bardzo trudne do zmierzenia.

Jeżeli skrzyżujemy ze sobą norki posiadające średnią długość włosów pokrywowych (np. wystających na ok. 6 mm ponad włosy podszyciowe), pochodzące z niewyrównanego stada, będące więc w wielu genach heterozygotami, może się zdarzyć, że uzyskamy bardzo niewyrównane potomstwo z długością okrywy włosowej: od velvet III aż do classic Long Nap (rys. 2). Dlatego więc, jeśli decydujemy się na zakup z zewnątrz zwierząt hodowlanych, nie należy kupować ich ,,na oślep”, lecz zawsze dowiedzieć się, z jakiego źródła pochodzą. 

 

Opodatkowanie działalności hodowlanej - podatki dochodowe

Hodowla zwierząt futerkowych to jeden z nielicznych wyjątków od zasady, iż rolnicy indywidualni i podmioty prowadzące działalność rolniczą nie podlegają przepisom ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Pomimo pozornie nieskomplikowanego sposobu obliczania zobowiązania podatkowego od dochodów z tzw. „działów specjalnych produkcji rolnej”, hodowcy mogą wybrać także inne sposoby rozliczania należności wobec fiskusa. Nierzadko bowiem rozwiązanie najprostsze okazuje się w końcowym efekcie droższe.

 

1.       Działy specjalne produkcji rolnej

Ustawy podatkowe[i] definiują działalność rolniczą jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego oraz hodowlę ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej (licząc od dnia nabycia):

1)   miesiąc - w przypadku roślin,

2)   16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3)   6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4)   2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt.

Wcześniejsza, niż po upływie terminów podanych powyżej, sprzedaż nabytych zwierząt i roślin stanowi już działalność handlową, która nie mieści się w pojęciu działalności rolniczej czy też działów specjalnych produkcji rolnej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako działalność gospodarcza.

Dochody uzyskiwane z tak rozumianej działalności rolniczej, niezależnie od tego, czy osiągane są przez rolnika będącego osobą fizyczną, czy też przez podmiot opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (spółkę handlową, spółdzielnię, przedsiębiorstwo państwowe itp.), podlegają wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym[ii]. Wyłączenie to nie dotyczy jednak szczególnego rodzaju działalności rolniczej, określanego przez ustawy podatkowe pod zbiorczą nazwą: „działów specjalnych produkcji rolnej”.[i] art. 2 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)

[ii] art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp