Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Aktualności:

  • Maciej Grzechnik, Misja niemożliwa - okiełznać sprzedaż

Nauka:

  • Andrzej Gugołek, Janusz Strychalski, Wybrane aspekty doskonalenia okrywy włosowej norek

  • Natalia Ławrów, Lidia Felska - Błaszczyk, Beata Seremak, Zmiany domestykacyjne mięsożernych zwierząt futerkowych na tle ich hodowli w Polsce
  • Stanisław Łapiński, Iwona Guja, Sobole - "miękkie" złoto Syberii
  • Joanna Bagniewska, Biotelemetryczne metody badania zochowań norki amerykańskiej
  • Andrzej Gugołek, Lis polarny dawniej, dziś i w przyszłości

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Andrzej Gugołek, Rosomak (Gulo gulo)

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Kolibakterioza

Z dawnych lat:

  • Olga Szeleszczuk,Stanisław Jarosz - twórca "krakowskiej szkoły futerkowej"

Środowisko:

  • Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz - Dębek, Związki siarki w powietrzu na fermie


Wybrane artykuły:

 

Wybrane aspekty doskonalenia okrywy włosowej norek

Norka amerykańska (Neovison vison) to jeden z najbardziej plastycznych genetycznie gatunków zwierząt futerkowych. Na obszarze Ameryki Północnej występuje wiele jej geograficznych podgatunków, charakteryzujących się zróżnicowanym ubarwieniem: od prawie czarnego, poprzez ciemnobrunatny do jasnobrązowego – piaskowego, a także wielkością i jakością okrywy włosowej. Jeszcze większą zmienność wykazują hodowlane odmiany norek. Różnią się one miedzy sobą nie tylko cechami fenotypowymi, ale i  behawiorem.

Doskonalenie populacji zwierząt hodowlanych jest warunkiem uzyskiwania korzystnych wyników produkcyjnych. Ma zawsze dwa aspekty. Pierwszy to doskonalenie genetyczne utrzymywanego stada, drugi to poprawa warunków środowiskowych. Nie jest bowiem możliwe wykorzystanie zwiększonego potencjału genetycznego zwierząt w miernych warunkach środowiskowych. W przypadku zwierząt futerkowych doskonalenie ma na celu poprawę rozmiaru i jakości pozyskiwanych skór oraz ich walorów użytkowych.

Czynniki wpływające na jakość skór dzieli się na biologiczne, które są uwarunkowane genetycznie oraz na środowiskowe, zależne w dużej mierze od działań hodowcy. Do czynników biologicznych zaliczamy: gatunek, rasę, odmianę, płeć, wiek oraz zmienność indywidualną. Natomiast najważniejszymi z czynników środowiskowych są: żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia, w których zwierzęta są utrzymywane, stan zdrowotny, a także zmienność geograficzna i sezonowa, termin pozyskania i obróbka skór. W innej konfiguracji czynniki warunkujące jakość pozyskiwanych skór można podzielić na działające przyżyciowo i poubojowo – zależne od obróbki i dalszego postępowania ze skórami.

Doskonalenie populacji jest możliwe pod warunkiem prawidłowo prowadzonej oceny cech, jednak w przypadku zwierząt futerkowych ocena jest trudna, gdyż jest subiektywna. Bowiem pozawielkością zwierząt i rozmiarem skór, które to cechy można zważyć lub zmierzyć, okrywę włosową ocenia się metodami organoleptycznymi, głównie za pomocą wzroku i dotyku, co często powoduje wątpliwości.

Na wstępie rozważań nad oceną jakości okrywy włosowej norek, należy postawić pytanie, które cechy warto doskonalić? Niewątpliwie najważniejsze są te, które mają związek z produkcyjnością i jakością, a tym samym są powiązane z oceną handlową. Upraszczając zagadnienie, to cechy, które mają wymiar finansowy. Przede wszystkim należą do nich: wielkość zwierzęcia, a zatem i rozmiar handlowy skór oraz jakość okrywy włosowej żywych zwierząt i skór. Jakość jest cechą złożoną, składają się na nią przede wszystkim: gęstość, wysokość, sprężystość i jedwabistość włosów. Poprawić można także barwę okrywy włosowej. Barwa powinna być rozumiana jako czystość barwy oraz wybór odmiany. Doskonaleniem jakości jest także eliminacja wad skór, przede wszystkim uszkodzeń i wychwytów. (...)

 

Sobole- "miękkie" złoto Syberii"

Od najdawniejszych czasów Ruś, a później Rosja, słynęła z pozyskiwanych na jej obszarze cennych futer. Szczególne miejsce wśród tej ogromnej liczby odławianych zwierząt zajmowały sobole, których skóry nazywano „miękkim złotem” Syberii.

Soból (Martes zibelina) jest zwierzęciem należącym do rodziny łasicowatych, blisko spokrewnionym z kuną leśną, z którą może się krzyżować dając bezpłodne mieszańce tzw. kidusy. Długość ciała waha się od 35 cm do 60 cm, z krótkim, puszystym ogonem (10-20 cm). Sobole zamieszkują głównie gęste iglaste lasy tajgi, ale tolerują też inne rodzaje drzewostanu. Współcześnie gatunek ten występuje przede wszystkim na terytorium Rosji (Ural, Syberia, Kamczatka, Sachalin, Kunashiri i Etorofu), a ponadto w Chinach (Xinjiang), Japonii (Hokkaido), Mongolii i Korei Północnej. Jednak historyczny areał występowania sobola był znacznie większy, sięgający północno-zachodniej Skandynawii i zachodniej Polski. Sobole żywią się głównie gryzoniami (nornicami, myszami, wiewiórkami), a także ptakami, orzechami pinii, jagodami i owadami. Dojrzałość płciową osiągają dość późno – w wieku 1,5 roku. Ruja ma miejsce latem. Po zapłodnieniu implantacja zarodka jest opóźniona, co powoduje, że ciąża trwa 245-298 dni. Wielkość miotu może wahać się od 1 do 7 (zwykle 3) szczeniąt. Okrywa włosowa soboli jest bardzo gęsta (14-28 tys. włosów/cm2), jedwabista, miękka i puszysta. Umaszczenie może być zróżnicowane od jasnożółtego do ciemnobrązowego z ciemnym ogonem i łapami, czasem spotyka się osobniki prawie czarne.

Ze względu na swoje walory, bardzo drogie i bardzo piękne skóry soboli pełniły funkcję waluty. Płacono nimi podatki i daniny, przyznawane były za zasługi, i wypłacano nimi pensje. Księstwo Moskiewskie odbierało hołd od ludów Syberii wypłacany właśnie skórami soboli. O szczególnym znaczeniu, jakie mają sobole dla Rosjan, może świadczyć fakt, że czapka Monomacha – złoty kołpak koronacyjny książąt moskiewskich i carów Rosji – jest obszyta sobolowym futrem. Niestety fakt, że futro soboli było cenione bardziej niż złoto, przyczynił się do masowego przetrzebienia tych zwierząt. Towarzyszyła temu rabunkowa gospodarka leśna i wycinanie lasów, wraz z którymi znikali i ich mieszkańcy. Do XVII wieku lasy w europejskiej części Rosji uległy silnej degradacji. Na terenach leżących na zachód od Uralu (kraj Komi) do końca XVII wieku z powodu nadmiernego odłowu znacznie zmniejszyło się pozyskanie tego najcenniejszego gatunku. W 1679 roku w księgach celnych wymieniono tylko 477 pozyskane z rejonu sysolskiego, a w kolejnych latach ilość ta  systematycznie spadała. Rosnące zapotrzebowanie na futra i powstanie międzynarodowego rynku skór spowodowało nasilenie ekspansji na  tereny położone na wschód za Uralem. (...)

 

Związki siarki w powietrzu na fermie

Specyfika żywienia zwierząt futerkowych, oparta w większości na surowcach odpadowych wysokobiałkowych, sprzyja powstawaniu związków zanieczyszczających powietrze środowiska hodowlanego (Pedersen, Sandbol, 2002). Zanieczyszczenia powietrza związane z produkcją zwierzęcą są stałym elementem procesu produkcyjnego. Rozkład odzwierzęcych substancji organicznych zanieczyszcza powietrze lotnymi substancjami gazowymi, z których większość ma charakter odorotwórczy, często toksyczny i rakotwórczy (Nowakowicz-Dębek, 2006).Do najczęściej występujących w powietrzu  możemy zaliczyć m.in.: amoniak, siarkowodór, oraz tlenki azotu i siarki. Substancje te mają często nieprzyjemny zapach, nawet jeśli nie przekraczają dopuszczalnych wartości ich stężeń w powietrzu.

Wśród gazowych zanieczyszczeń powietrza o bardzo agresywnym działaniu na organizmy żywe należy wymienić siarkowodór (sulfon- H2S) oraz związki powstające podczas metabolizmu aminokwasów siarkowych – merkaptany i siarczany.

Siarkowodór to związek nieorganiczny, bezbarwny, palny gaz, klasyfikowany pod numerem CAS -7783-06-4. Powstaje przy udziale bakterii w wyniku rozkładu białek zawierających aminokwasy siarkowe. Aminokwasy te (metionina, cysteina) są niezbędne do syntezy głównego białka włosa i skóry-keratyny. Obniżenie ich zawartości w karmie niesie ryzyko uzyskania skóry o niekorzystnych parametrach – niska jakość zimowej okrywy włosowej. Mogą pojawić się również problemy w okresie wzrostu i rozwoju szczeniąt, a także w rozrodzie.

Wielkość emisji siarkowodoru jak widać jest ściśle związana przede wszystkim z rodzajem karmy oraz utrzymaniem właściwych warunków higienicznych. Siarkowodór posiada intensywny, charakterystyczny zapach zgniłych jaj, jest wyczuwalny w bardzo niskich stężeniach, dlatego też jest gazem o znacznej uciążliwości zapachowej. Powstaje podczas rozkładu gnilnego białka, które znajduje się w moczu i kale zwierząt, jest składnikiem gazów jelitowych. Jego obecność w pomieszczeniach inwentarskich może być traktowana jako odzwierciedlenie stanu higienicznego (Barowicz, 2011). (...)

 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp