Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

 • Nauka
  • Andrzej Gugołek, Janusz Strychalski, Żywienie lisów i norek w okresie przygotowania do - i rozrodu
  • Beata Seremak, Małgorzata Dziadosz-Styś, Lidia Felska-Błaszczyk, Możliwości poprawy wybranych parametrów rozrodczych norek poprzez zmianę rozmieszczenia samców w zestawach rozrodczych
  • Heinrich Kleine Klausing, Poprawa trawienia i reakcji immunologicznej w żywieniu norek
  • E. Decupeyre, Czy norka została udomowiona?
  • ZF, Badania nad fenotypową i genetyczną odrębnością hodowlanych i dzikich zwierząt futerkowych - polski wkład
  • Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Redukcja emisji gazów z ferm zwierząt futerkowych z wykorzystaniem glikokrzemianów

 

 • Porady
  • ZF, Razem czy oddzielnie? Próby chowu matki-norki z młodymi
  • Marek Nowak, Pierwsze miesiące roku na fermie szynszyli

 

 • Zwierzęta futerkowe w historii
  • Stanisław Łapiński, Victor A. Ilyukha, Hodowla zwierząt futerkowych w Rosji

 

 • Dziko żyjące zwierzęta futerkowe
  • Andrzej Gugołek, Tchórz zwyczajny

 

 • Choroby zwierząt futerkowych
  • Botulizm

 

 • Hodowcy
  • Hubert Kujawski, Farmer Roku 2014: Bono Fur Farm

 

 • Nasze komentarze
  • ZF, Propozycja Ministerstwa Środowiska: norka amerykańska i jenot na listę gatunków inwazyjnych

 

Wybrane artykuły:


Możliwości poprawy wybranych parametrów rozrodczych norek poprzez zmianę rozmieszczenia samców w zestawach rozrodczych

Monoestralny typ rozrodu norki amerykańskiej Neovison vison wymaga od hodowcy poszukiwania metod jak najefektywniejszego przeprowadzenia kryć w krótkim u tego gatunku sezonie rozrodczym. Nawet niewielkie zaniedbania hodowcy podczas okresu kryć powodują, iż popełnionych błędów nie można nadrobić i mogą one doprowadzić do znacznych strat w liczbie urodzonych młodych. Rozpoczęcie sezonu rozrodczego w warunkach Polski następuje w marcu. Jest stymulowane zmieniającą się długością dnia świetlnego  [Travis i Pilbeam 1980, Wehrenberg i in. 1992], co wiązane jest z faktem, iż fotoperiod jest najbardziej stałym czynnikiem środowiskowym, powtarzającym się i nie zakłócanym w kolejnych latach [Wayne i in. 1989, Chemineau i in. 1992]. Rytmiką czynności fizjologicznych ssaków steruje jądro nadskrzyżowaniowe podwzgórza [Inouye i Kawamura 1982]. Przyjmuje się, iż w mechanizmie działania tego procesu bodziec świetlny, przy udziale melatoniny, stymulując siatkówkę oka, powoduje aktywację generatora pulsów poprzez jądra nadskrzyżowaniowe (SCN) w podwzgórzu. Efekt ten synchronizuje wydzielanie endogennej melatoniny z szyszynki, ta z kolei oddziałuje na receptory w ośrodkowym układzie nerwowym [Ebling i Hastings 1992]. Te trzy wymienione struktury, a mianowicie siatkówka oka, jądro nadskrzyżowaniowe podwzgórza i szyszynka, tworzą swoisty system pomiaru czasu.

Próby chowu norki-matki razem z młodym

Centrum Doświadczalne Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Finlandii badało korelację zachowania i dobrostanu norki-matki z chowem razem z kocięciem w klatce. Grupą kontrolną były norki-matki trzymane w klatkach pojedynczo. Wyniki badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który rodzaj chowu ma lepszy wpływ na dobrostan matki.

Badanie przeprowadzono w zarządzanej przez MTT (Centrum Doświadczalne Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego) fermie doświadczalnej norek o nazwie Luova Oy w Finlandii, w okresie od lipca do listopada 2012 roku. Za przeprowadzenie badania odpowiadały Hanna Huuki i Nita Koskinen, które przygotowują raport końcowy.

W badaniu wykorzystano 50 norek-matek, które zostały podzielone na dwie grupy. 32 z nich to młode samice, kryte po raz pierwszy, 18 – to samice posiadające już jeden miot. Klatki były zwykłe, w każdej z nich była półka i budka gniazdowa. Z każdej grupy poddanej badaniu wybrano 8 młodych norek-matek, które nagrywano kamerą wideo. Ponadto w odchodach mierzono stężenie metabolitu kortyzolu, stanowiącego wskaźnik stresu.

Dobrostan i zachowanie zwierząt śledzono przy pomocy obserwacji ich zachowania, nagrań wideo i pomiarów stężenia metabolitu kortyzolu w odchodach. W trakcie trwania doświadczenia norki-matki były 4 razy ważone, a stan ich zdrowia był monitorowany przez cały czas trwania doświadczenia. W czasie doświadczenia notowano zaobserwowane ślady pogryzień, nadgryzień futerka i inne rany. Po zakończeniu doświadczenia dokonano oceny futerka norek-matek i młodych i zapisano występujące nadgryzienia futerka.

Redukcja zanieczyszczeń gazowych z ferm zwierząt futerkowych mięsożernych z wykorzystaniem glinokrzemianów

W wyniku wprowadzonych na początku lat 90. instrumentów prawno-ekonomicznych zarówno w Polsce, jak i innych państwach europejskich obserwuje się znaczny nacisk na minimalizowanie ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska określają dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń gazowych (amoniaku i siarkowodoru), po przekroczeniu których naliczane są dodatkowe opłaty, co przy dużej obsadzie zwierząt stanowi poważne obciążenie finansowe dla hodowcy (Nowakowicz-Dębek; 2006). Konieczność ograniczenia produkcji amoniaku przez zwierzęta i zmniejszenia jego emisji do środowiska wynika również z przesłanek toksykologicznych (gaz trujący) i ekologicznych (zagrożenia środowiskowe). Zgodnie z tzw. dyrektywą azotanową (nr 91/676/EWG) w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zawierającymi azotany, (Dz.U.WE L375), podstawową metodą ograniczania ryzyka zanieczyszczeń azotanami ze źródeł rolniczych jest zapewnienie przestrzegania przez rolników zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Kolejną dyrektywą, która postuluje ograniczenie emisji, nie tylko amoniaku, jest Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), (IPPC; 1996).

W Polsce znajduje się kilka ferm, które pod względem liczebności mięsożernych zwierząt futerkowych należą do największych w Europie. Zalegający kał i resztki paszy w korytarzu gnojowym wpływają korzystnie na proces fermentacji, a tym samym na uwalnianie zanieczyszczeń gazowych. Pod wpływem presji organizacji ekologicznych oraz zmieniających się przepisów rozpoczęto w Polsce proces dostosowywania warunków utrzymania zwierząt do wymogów dobrostanu i tworzenia nowego ustawodawstwa opartego na wzorach unijnych. Właścicielom ferm nalicza się opłaty za korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza.

 

Propozycja Ministerstwa Środowiska: norka i jenot na listę gatunków inwazyjnych

W ostatnich miesiącach mogliśmy obserwować wzmożone zainteresowanie naszą branżą, m.in. z powodu przedstawionego przez Ministerstwo Środowiska projektu Rozporządzenia w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.  W projekcie proponuje się wpisanie norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz jenota (Nyctereutes procyonoides) na listę zwierząt gatunków obcych.

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych bierze udział w konsultacjach społecznych powyższego projektu, prezentując negatywne stanowisko do proponowanych zapisów. 

Współczesne dokonania nauki potwierdzają, że norka hodowlana jest zwierzęciem udomowionym. Analizowane cechy norki hodowlanej doprowadziły do stwierdzeń, że konieczne jest dokonanie rozróżnienia na norkę dziką (Neovison vison f. fera) oraz na norkę hodowlaną (Neovison vison f. domestica).   W związku z powyższym Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych wnioskuje o zdefiniowanie norek amerykańskich w krajowych przepisach.  Wnioskuje do Ministra o wprowadzenie w Ustawiez dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichnastępujących definicji:  zwierzęta  futerkowe – lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa polarnego (Vulpes lagopus), norkę hodowlaną (Neovison vison f.domestica), tchórza (Mustela putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nutrię (Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla lanigera) i królika (Oryctolagus cuniculus);” oraz dodanie nowego punktu mówiącego o tym, że zanorkę hodowlaną (Neovison vison f. domestica) uznaje się norkę amerykańską udomowioną, ze zmianami cech morfologicznych, fizjologicznych i etologicznych odróżniających ją od norki  dzikiej niehodowlanej (Neovison vison f. fera)

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp