Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

Aktualności:

  • Z życia branży / Przemysł futrzarski zjednoczony

  • Zakaz hodowli norek w Holandii zniesiony

  • Maciej Grzechnik, Parlament Europejski a zwierzęta obce europejskiej faunie

  • ZF, Załamanie na aukcjach. Dlaczego jesteśmy zaskoczeni?

  • Maciej Grzechnik, Umieszczenie norki i jenota na liście roślin i zwierząt gatunków obcych zamknie fermy

Nauka:

  • Janusz Strychalski, Andrzej Gugołek, Odmiany barwne lisa srebrzystego warunkowane przez geny dominujące

  • D. C. Kruska, V. E. Sidorovich, Porównawcza morfometria allometryczna czaszki norki

  • Andrzej Gugołek, Hybrydy międzygatunkowe zwierząt mięsożernych

  • Andrzej Gugołek, Systematyka zoologiczna hodowanych gatunków zwierząt futerkowych

  • Ryszard Mordak, Andrzej Butra, Antybiotyki w terapii zwierząt – zagrożenia i działania alternatywne 

Dziko żyjące zwierzęta futerkowe:

  • Andrzej Gugołek, Kuna leśna

Choroby zwierząt futerkowych:

  • Salmoneloza

Nasza rozmowa:

 • Wygrywajmy jakością- rozmawiamy z ministrem Markiem Sawickim

Domy aukcyjne:

  • Monika Dawidejt, Futro noś na ulicy

Porady prawne:

  • Jarosław Żemantowski, Sprzedaż surowych skór futerkowych

Środowisko:

  • Vilhelm Weiss, Ferma w czerwcu

  • Łukasz Wlazło, Bożena Nowakowicz-Dębek, Prognozowanie zasięgu uciążliwości zapachowej z ferm zwierząt futerkowych mięsożernych

 
 

Wybrane artykuły:

 

Załamanie na aukcjach. Dlaczego jesteśmy zaskoczeni?

 

Wyniki aukcji w grudniu 2013 r. miały być takie jak w ostatnich latach: skóry miały rozejść się na pniu, a ceny miały skoczyć o kolejnych kilka procent. Zamiast tego przyszło rozczarowanie – kupców znalazł zaledwie jedna czwarta towaru! Marzenia o dobrym zysku i dalszym powiększeniu stada pękły jak bańka mydlana. A może prawdziwsze jest stwierdzenie, że oto  pękła bańka spekulacyjna?

 

Bessa jest imponująca. Ceny skór spadły z dnia na dzień o kilkanaście procent, a wyniki sprzedaży na kolejnych aukcji w następnych miesiącach tylko te spadki pogłębiły. Tendencja jest ogólnoświatowa. Dużo niższe zainteresowanie towarem potwierdzają wszystkie domy aukcyjne.

Analiza cen najpopularniejszych typów skór z aukcji Kopenhagen Fur z pięciu ostatnich lat (2009-2014) pokazuje stałą tendencję wzrostową i nagłe załamanie w grudniu 2013. Szczyt cen przypadł w większości przypadków na kwiecień 2013. W czerwcu wysokie ceny się utrzymały, choć w niektórych przypadkach widać już było niewielkie spadki. W lutym i kwietniu 2014 spadki się pogłębiły. Jednak wciąż uzyskiwane ceny były wyższe niż na początku 2009 roku, kiedy to  hossa ruszyła. 

(całość artykułu dostępna w wersji papierowej)

Prognozowanie zasięgu uciążliwości zapachowej z ferm zwierząt futerkowych mięsożernych

 

Główną cechą powietrza emitowanego z budynków inwentarskich jest duża uciążliwość zapachowa, przejawiająca się w postaci dolegliwości takich jak: niedrożny, cieknący nos, piekące i łzawiące oczy, bóle głowy, niedrożności górnych dróg oddechowych (Kołodziejczyk i in. 2011). Uciążliwość zapachowa obiektów inwentarskich wiąże się z uwalnianiem do powietrza podczas chowu zwierząt ok. 164 różnych substancji, szczególnie wielu kwasów organicznych, amoniaku i fenoli, które pobudzając komórki nabłonka węchowego powodują nieprzyjemne wrażenia węchowe. Szczególną uwagę zwrócono ostatnio na uwalnianie zanieczyszczeń gazowych do powietrza z działów specjalnych produkcji, w tym ferm zwierząt futerkowych mięsożernych. Lotne związki gazowe emitowane z ferm zwierząt futerkowych mięsożernych ze względu na swój odorotwórczy charakter stanowią poważny problem nie tylko dla hodowców, ale i dla pobliskich mieszkańców. Obok identyfikacji substancji odorotwórczych i pomiaru ich stężenia istnieje konieczność uwzględnienia ich właściwości organoleptycznych. W takiej sytuacji niezbędne jest poszukiwanie i opracowanie dokładnych metod umożliwiających pomiary uciążliwości zapachowej (Kośmider, 2005).

Obecnie w Europie obserwuje się znaczny nacisk na minimalizowanie ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza - również z ferm hodowlanych. Jest to wynikiem wprowadzonych na początku lat 90. instrumentów prawno-ekonomicznych. Istniejące Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska określają dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń gazowych (amoniaku i siarkowodoru), po przekroczeniu których naliczane są dodatkowe opłaty. Przy dużej obsadzie zwierząt stanowi to poważne obciążenie finansowe dla hodowcy (Nowakowicz-Dębek, 2006).

W 1988 roku Polska ratyfikowała protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie – EMEP. Zobowiązywał on nasz kraj do ograniczenia emisji NH3 (amoniaku) o 8%. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza amoniakiem jest rolnictwo, głównie sektor produkcji zwierzęcej. Szacuje się, że w Polsce roczna emisja tego gazu od zwierząt gospodarskich wynosi od 2 do 4 mln ton. (Marcinkowski, 2010). Zgodnie z tzw. dyrektywą azotanową (Nr 91/676/EWG) w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami zawierającymi azotany (Dz.U. WE L375 z 31.12.1991), podstawową metodą ograniczania ryzyka zanieczyszczeń azotanami ze źródeł rolniczych jest zapewnienie przestrzegania przez rolników zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Dyrektywa ta wprowadziła m.in. ograniczenie dawki azotu organicznego do 170 kg N/ha użytków rolnych, obliczanego na podstawie obsady zwierząt. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.1397 z późn. zmianami) za przedsięwzięcia wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko uznano hodowle zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych – hodowle mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast hodowle zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych uznano za przedsięwzięcia, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Współczynnik przeliczeniowy DJP dla norek wynosi 0,0025, co oznacza że dla ferm do 20 000 sztuk zwierząt obowiązek sporządzenia takiego raportu może być wymagany, lecz nie jest obligatoryjny (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397; Dz.U. 2013 poz. 817).

(całość artykułu dostępna w wersji papierowej)

 

Sprzedaż surowych skór futerkowych

 

Hodowla zwierząt futerkowych i produkcja surowych skór przeznaczonych do sprzedaży wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu rygorystycznych obowiązków formalnych wynikających z przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności gospodarczej (działów specjalnych produkcji rolnej), sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych itp. Nie mniej skomplikowane okazują się być także zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz właściwego dokumentowania czynności dokonywanych przez Hodowcę, szczególnie gdy produkowane skóry przeznaczone zostaną do sprzedaży na rynkach zagranicznych, za pośrednictwem domów aukcyjnych w Unii Europejskiej i poza jej granicami.

Sprzedaż skór surowych w VAT

Działalność prowadzona przez rolników podlega przepisom ustawy o VAT, które definiują ją jako: produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również (oprócz innych obszarów działalności rolniczej) produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, a także świadczenie usług rolniczych. Rolnik, dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadcząc usługi rolnicze może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT uzyskując status tzw. „rolnika ryczałtowego”. Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji VAT; składania deklaracji podatkowych oraz dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT, przysługuje od nabywców zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa (6,5%).

(całość artykułu dostępna w wersji papierowej)

 

Hybrydy międzygatunkowe zwierząt mięsożernych

 

Powszechnie uważa się, że podstawową jednostką systematyki zoologicznej jest gatunek. Zgodnie z encyklopedyczną definicją, gatunek to ”zbiór osobników posiadających podobne cechy, zdolnych do swobodnego krzyżowania się w warunkach naturalnych”.

Jednak powyższa definicja gatunku nie jest ścisła, a dotychczas nie opracowano definicji uniwersalnej. Zawsze można znaleźć pewne wyjątki. Główną trudnością jest określenie jednoznacznych kryteriów zaliczenia danego organizmu do konkretnego gatunku.  Okazuje się bowiem, że liczne zwierzęta należące teoretycznie do odrębnych gatunków mogą dawać potomstwo. W większości przypadków jest ono bezpłodne, jednak zdarzają się też osobniki płodne i to właśnie one mogą być źródłem przenoszenia genów pomiędzy gatunkami. Najstarszym, znanym już w starożytności, przykładem takiego działania jest występowanie zjawiska płodności mulic (samic powstałych z połączenia konia i klaczy osła), które mogą dawać płodne potomstwo zarówno z końmi, jak i osłami. Szacuje się, że może to dotyczyć do 5% samic. Innym przykładem może być hodowany powszechnie kanarek. Liczne rasy i odmiany barwne to krzyżówki powstałe w wyniku łączenia samic kanarków z samcami gila, czyżyka, szczygła, dzwońca czy zięby. Liczba możliwych do uzyskania mieszańców międzygatunkowych zwierząt jest zastanawiająca w kontekście stałości definicji gatunków i ich wzajemnej odrębności.

Zgodnie z nomenklaturą zoologiczną mieszaniec, krzyżówka, bastard lub hybryda to osobnik powstały w wyniku skrzyżowania dwóch organizmów rodzicielskich, należących do innych ras, odmian, podgatunków, gatunków lub rodzajów”. W wyniku krzyżowania osobników w obrębie jednego gatunku, między podgatunkami, odmianami i rasami powstająmieszańce wewnątrzgatunkowe. Natomiast przy krzyżowaniu osobników zaliczanych do różnych gatunków lub rodzajów, odpowiednio –międzygatunkowei międzyrodzajowe.

(całość artykułu dostępna w wersji papierowej)

 

 

 

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp