Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

W numerze:

 • Prof. dr hab. Andrzej Gugołek, dr inż. Andrzej Wróbel, dr inż. Dorota Kubiak, mgr inż. Małgorzata Konstantynowicz: Konserwacja chemiczna - to nie takie proste, jak się wydaje.
 • Prof. dr hab. Andrzej Gugołek: Dziko żyjące zwierzęta futerkowe: jenot
 • Steffen W. Hansen: Dobrostan:
  • Daj norce coś do zabawy
  • Dobrostan w chlewni i oborze
 • Prof. dr hab. Andrzej Gugołek: Wygryzanie okrywy włosowej u zwierząt futerkowych
 • Choroby zwierząt futerkowych: Choroba Aujeszky'ego
 • Ryszard Mordak, Andrzej Butra: Probiotyki - nowoczesne wsparcie dla zdrowia, dobrostanu i produkcji zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych
 • Witold Chrzanowski: Globalne ocieplenie - kłamstwo XX! wieku
 • Monika Dawidejt: Zwierzęta w kulturze: Wydra pana Paska
 • Prof. dr hab. Janusz Jerzy Kuźniewicz: Pielęgnacja okrywy włosowej
 • Dr Maciej Paweł Grzechnik: Żywienie lisów i norek na sucho
 • Edward Hutnik, Edmund Mulica: Techniczne aspekty racjonalnego przechowywania nawozów naturalnych
 • Roman Kujawski: Środowisko: Zmiany w gospodarce odpadami

Wybrane fragmenty artykułów:

EFBA news  

Drodzy Członkowie,

European Fur Breeder's Association (EFBA), organizacja zrzeszająca 22 kraje, stawia sobie za cel produkcję najwyższej jakości skór na świecie,  spełniając przy tym najwyższe standardy dobrostanu zwierząt.  Jednocześnie EFBA przykłada szczególną dbałość do przejrzystej komunikacji z sektorem. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu najświeższe informacje z życia międzynarodowej organizacji oraz państw, członków EFBA.

POLSKA: Bardzo dobre wieści

Od 18 lutego 2013 roku Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych jest członkiem EFBA. Poprzez członkostwoPZHZF stał się partnerem w dyskusji na temat przyszłości branży. Ma też możliwośćczerpania najlepszych wzorców europejskiej hodowlico będzie miało wpływ na podniesienie jakość hodowli w Polsce. Dzięki członkostwu w EFBA Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych może reprezentować interesy polskich hodowców na arenie międzynarodowej... (pełna warsja artykułu po zalogowaniu)

Najnowsze wyniki badań dotyczące żywienia lisów a Instytut Badawczy Finlandia

Tekst: Timo Mikkola

Na przełomie roku opublikowane zostały sprawozdania z czterech projektów badawczych Fińskiego Instytutu Badawczego (podlegającego pod Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa) dotyczących systemu żywienia zwierząt futerkowych.

Tematy badań:

 1. Zawartość białka w paszy w ostatnim trymestrze ciąży.
 2. Wpływ zawartości tłuszczu i wartości energetycznej paszy na produktywność i zdrowie lisów polarnych.
 3. Wpływ zawartości witamin w paszy w okresie produkcyjnym na produkcyjność lisów polarnych.
 4. Wpływ zawartości witamin w paszy w okresie rozrodu na liczebność miotów lisa polarnego niebieskiego

Kierownik ds. Badań Fińskiego Związku Hodowców, Timo Mikkola, przedstawia w niniejszym artykule zestawienie najważniejszych wyników.

Zawartość białka w paszy w ostatnim trymestrze ciąży: wpływ na liczebność miotów lisów polarnych niebieskich.

Celem tego badania jest przeanalizowanie, czy zalecana obecnie zawartość białka jest wystarczająca również pod koniec okresu ciąży. Badaniem objęto trzy grupy zwierząt, każda licząca 17 młodych samic lisa polarnego niebieskiego. Od połowy ciąży do ukończenia przez szczenięta 1 tygodnia każda grupa otrzymywała inną paszę. Zawartość białka w paszy wynosiła 41 %, 44 % i 48 % energii strawnej.

Pomiędzy grupami nie występowały żadne różnice w zakresie masy samic, retencji azotu czy liczebności miotów. Wszystkie pasze zawierały białko w ilości wystarczającej do zaspokojenia zapotrzebowania na białko u samic. Badanie potwierdziło wyniki wcześniejszego badania (Valaja & Pölönen 2007), zgodnie z którym w trzecim trymestrze ciąży rośnie zapotrzebowanie na białko. Zgodnie z tym badaniem dla młodych samic w trzecim trymestrze ciąży wystarczająca jest zawartość białka na poziomie 39-41% energii strawnej. Otrzymane wyniki potwierdziły, że zalecenia Fińskiego Związku Hodowców (FPF) w zakresie zawartości białka w paszy w okresie rozrodu są prawidłowe. Dla upewnienia się, czy zawartość białka jest wystarczająca także dla starszych samic, konieczne są dalsze badania... (pełna warsja artykułu po zalogowaniu)

Sugestie dotyczące recepturowania karmy dla norek

HansPedersen

Z wykształcenia agronom, (Magister Rolnictwa) , zatrudniony jako doradca w Duńskim Związku Hodowców przez 25 lat. W ciągu ostatnich 10 lat pracował jako doradca hodowców norek w dziesięciu różnych krajach. W tym okresie był również dyrektor duńskiej kuchni paszowego przez okres czterech lat.

Sugestie dotyczące recepturowania karmy dla norek

Chciałbym podzielić się z Państwem swoim doświadczeniem  z zakresu żywienia norek i sugestiami dotyczącymi dawek pokarmowych.

Z uwagi na różnorodność używanych surowców, których dostępność uzależniona jest od lokalizacji danej fermy moje propozycje mają charakter ogólny i są oparte o kilka podstawowych (dla norek) składników receptur.

Precyzyjne określenie i zbilansowanie dawek będzie możliwe jedynie przy pełnej znajomości bazy surowcowej karmy i może być przygotowane dla poszczególnej hodowli za pośrednictwem biura PZHZF.

We wspomnianym  spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele firmy HORDAFOR produkującej hydrolizowane białko z łososia H-pro. Produkt ten od wielu lat stosowany jest przez hodowców w Danii i innych krajach, mających dobre wyniki hodowlane, dlatego też jedną recepturę przygotowałem z wykorzystaniem tego produktu... (pełna warsja artykułu po zalogowaniu)

Wielkość produkcji odchodów na fermach zwierząt futerkowych mięsożernych

Radek Grzegorz, Zoń Andrzej.

W fermowej hodowli zwierząt futerkowych i produkcji cennych futer, podobnie jak w przypadku hodowli innych zwierząt, powstają na fermach odchody  w postaci kału, moczu, a także innych odpadów organicznych (resztki pokarmu, włosy, słoma, trocina).

Ilość wytwarzanych odchodów przez zwierzęta jest ściśle związana z ilością pobieranej przez nie karmy. Również wiek zwierząt, ich stan fizjologiczny, stopień zbilansowania dawki pokarmowej, mogą wpływać na ilość wydalanych odchodów. W okresie całego roku , ilość produkowanych odchodów jest zróżnicowana i najwięcej uzyskuje się ich w drugim półroczu po odsadzeniu młodych od matek, w okresie ich intensywnego wzrostu i kształtowania zimowej okrywy włosowej. Odchody powinny być zagospodarowane tak, aby nie stwarzały potencjalnego zagrożenia dla ludzi i środowiska.

W naszych warunkach krajowych, na fermach zwierząt futerkowych mięsożernych uzyskuje się odchody w postaci stałej, powinny być zatem przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zabezpieczonych przed przenikaniem wycieku do gruntu.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolnej (KDPR), który zawiera zalecenia odnośnie ochrony środowiska, gruntów rolnych, wód i powietrza, zbiorniki otwarte i miejsce składowania odchodów stałych powinny być usytuowane w odpowiednich odległościach:

 • 30m od budynków mieszkalnych
 • 50m od pomieszczeń do przechowywania i przetwarzania żywności
 • 10m od budynków magazynowych i silosów
 • 4m od granicy działki.

Bez wątpienia odchody zwierząt futerkowych mięsożernych są nawozem organicznym i zaleca się kompostowanie ich przez okres około 6 miesięcy. W przypadku odchodów lisów i jenotów nie zawierających słomy, przy kompostowaniu powinno stosować się podściółkę ze słomy, trociny, liści itp. Odchody norcze z reguły w procesie ich usuwania spod klatek są wymieszane ze słomą... (pełna warsja artykułu po zalogowaniu)

Znaczenie ferm w utylizacji odpadów poubojowych

 

Wiadomości  zawarte w artykule pochodzą m.in. z wydanej w 2010 roku książki prof. dr hab. Andrzeja Gugołka „Zwierzęta futerkowe mięsożerne – ważnym ogniwem polskiego rolnictwa”oraz wyników badań naukowców z polskich Uniwersytetów Przyrodniczych.

Obecnie zagospodarowanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego stanowi problem dla całej Uni Europejskiej. Dlatego też, hodowla zwierząt futerkowych jest niezbędna z powodu jej utylizacyjnego pozytywnego znaczenia. Hodowla fermowa lisów i norek jest ważnym i pożytecznym ogniwem w łańcuchu rolniczym, co jest rzadko uświadamiane społeczeństwu. Choroba szalonych krów”, tzw. BSE spowodowała wprowadzenie zakazu stosowania mączek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Od tego momentu hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych stała się receptą nautylizację nadmiaru odpadów.

Dlatego Inspekcja Weterynaryjna w sposób ciągły kontroluje prawidłowy obrót produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, a fermy zwierząt futerkowych poddawane są obligatoryjnej kontroli weterynaryjnej (lista kontrolna SPIWET 52), która jednym jest jedną  z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej.

Hodowla norek, lisów i jenotów to najlepszy sposób na utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego... (pełna warsja artykułu po zalogowaniu)

 

Pełna wersja artykułów do pobrania po zalogowaniu.

Informacja RODO

Informacja RODO

Szanowni Państwo,

 

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. RODO. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w 00-Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.19.26 , tel.512 813 021 mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, jak i przedsiębiorców pod nr KRS 0000424891 (dalej „My” „Związek”).

 1. SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Otrzymaliśmy je od Państwa lub zostały przekazane w Państwa imieniu w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy, imion i nazwisk pracowników/współpracowników, adresów e-mail, telefonów kontaktowych, adresów korespondencyjnych.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. podjęcia działań koniecznych do wypełnienia celów określonych w Statucie Związku,

 2. podjęcia działań koniecznych do wykonania umowy zawartej z Państwem,

 3. rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

 4. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z celami statutowymi, wykonaniem umów lub świadczeniem usług,

 5. obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej, w szczególności odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia informacji,

 6. podatkowych i rachunkowych,

 7. zapewnienia obsługi usług płatniczych,

 8. prowadzenia spraw związanych z członkostwem w Związku, kadrowo-płacowych,

 9. dokonywania zgłoszeń do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić wykonanie celów statutowych, uzyskanie statusu członka Związku lub wykonanie umowy.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Związku, które są oparte na celach statutowych, tj.: prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego związanych z celami statutowymi lub własnych usług; kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon; obsługi otrzymanej od Państwa korespondencji, w tym mailowej; zapewnienie obsługi usług płatniczych; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją wyraziliście.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda taka nie zostanie przez Państwa wycofana.

 1. CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAĆ NAM DANE OSOBOWE?

Wymóg podania przez Państwa niżej wymienionych danych osobowych wynika z konieczności wykonywania celów statutowych lub zawarcia i wykonania umowy z Państwem, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm), zaś w celu obsługi korespondencji mailowej, także adres mailowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy lub wykonać celów statutowych.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 1. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, TO:

Podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy stają się odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa. Dane Państwa nie są profilowane.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      7.CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia okresu przedawnienia roszczeń, jak i w celach: prowadzenia korespondencji, w tym mailowej, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem celów statutowych lub umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, archiwizacyjnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Gwarantujemy spełnienie Państwa wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do danych Państwa osobowych,

 2. ich sprostowania,

 3. usunięcia,

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 6. przenoszenia danych.

 

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy/pocztą na adres siedziby Związku.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Macie Państwo prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH AUTOMATYCZNIE (W TYM PRZEZ PROFILOWANIE)

Nie przetwarzamy Państwa danych automatycznie.

 

 plik do pobrania: files/obowiazek_inf__RODO.doc

 

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp