Jedyny polski związek należący do

Fur Europe

Dostępne jest już uzasadnienie werdyktu sądu w Holandii w sprawie odrzucenia ustawy wprowadzającej zakaz hodowli norek od 2024 roku. 21maja br. Sąd pierwszej instancji uznał, że planowany zakaz jest niezgodny z prawem wyższej rangi, obowiązującym w Holandii.  

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że Ustawa o zakazie hodowli norek jest sprzeczna z Artykułem 1 Konwencji Praw Człowieka i Wolności Podstawowych, mówiącym o ochronie własności. Ustawa nie daje prawa hodowcom do odszkodowań pieniężnych, ustanawiając zamiast tego 12-letni okres przejściowy. Tyle czasu mają właściciele ferm na ich zamknięcie. Nie mają jednak prawa ich sprzedać ani zwiększać hodowli, a ferma może zmienić właściciela tylko w przypadku jego przejścia na emeryturę, utraty zdrowia lub jeśli ferma jest częścią majątku, który np. musi być podzielony między spadkobierców. Sąd uznał te regulacje za wyjątkowo uciążliwe ograniczenie prawa własności. Właściciele w okresie przejściowym mogą mieć np. trudności z uzyskaniem kredytu na wymianę sprzętów na fermie.

Artykuł 1 Konwencji Praw Człowieka stanowi:

Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Powyższe postanowienia nie będą jednak w żaden sposób naruszać prawa państwa do stosowania takich ustaw, jakie uzna za konieczne do uregulowania sposobu korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym lub w celu zabezpieczenia uiszczania podatków bądź innych należności lub kar pieniężnych.

Stroną pozwaną w sprawie było Królestwo Niderlandów, reprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki. Był to pozew zbiorowy. Jednym z powodów był Holenderski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych. Do połowy czerwca państwo holenderskie ma czas na wniesienie apelacji od wyroku. Kolejnego rozstrzygnięcia można spodziewać się w ciągu 12-18 miesięcy. Jeśli Sąd Najwyższy podtrzyma obecne orzeczenie, ustawa trafi do kosza. Przeciwnicy ferm – o ile podejmą kolejną walkę o ich zamknięcie – będą musieli zacząć cały proces legislacyjny od nowa. Kolejną sprawą będzie znalezienie pieniędzy w budżecie na wypłatę odszkodowań. Odbyłoby się to kosztem innych wydatków lub podniesienia podatków. Na to jednak musieliby się znaleźć odważni politycy. Przeciwne wprowadzeniu zakazu hodowli norek są dwie duże partie holenderskie: chadecka CDA i Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji – VVD.

 

Etyka w hodowli

Etyka w hodowli

Na początku swej działalności, w 2012 roku, Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych opracował Kodeks Dobrych Praktyk Hodowlanych, do którego zobowiązany jest stosować się każdy zrzeszony Hodowca. Kodeks określa zasady, jakich rolnik powinien przestrzegać...

więcej
EFBA

Fur Europe

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych w Polsce jest zrzeszony w Fur Europe – organizacji reprezentującej hodowców, futrzarzy, kuśnierzy i handlowców z 27 krajów europejskich.Europa jest światowym liderem produkcji skór norek. Według danych z 2016 roku...

więcej
Certyfikacje

WelFur

Od 2017 r. cała branża hodowli zwierząt futerkowych w Europie wdraża program WelFur. Polega on na cyklicznym monitorowaniu przez niezależną komisję dobrostanu hodowlanych norek i lisów według ustalonego wcześniej protokołu. Na tej podstawie fermy otrzymują certyfikat WelFur, ważny przez rok. 

więcej

Fair Fur

BHZF

Welfur

Fur Europe

Nafa

Kopenhagen Fur

Saga Furs

Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Inspekcja Weterynaryjna

Branża hodowców zwierząt futerkowych

IIFF

sfp